Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbiakban meghatározott szolgáltatók által www.coachery.hu honlapon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott life- és business coaching szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének vagy online termék vásárlásának feltételeit szabályozza.
A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra. A szerződés nyelve magyar.

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Nagy Erika egyéni vállalkozó
Székhely: 1038 Budapest, Gyanta u 9.
Nyilvántartási szám: 52520547
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adószám: 68976882-1-41
Telefonszám: 0620/32-64-198
E-mail cím: kapcsolat@coachery.hu
A tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
E-mail: info@mhosting.hu

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott life- és business coaching szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató az ügyfeleivel szerződéses kapcsolatba lép, mely szolgáltatás során a szolgáltató vállalja, hogy legjobb tudása szerint támogatja a szolgáltatást igénybe vevőt, hogy a coaching folyamat végére elérje azt a célt, amivel a szolgáltatást nyújtóhoz fordult.
Online termék esetén (ajándékutalvány, ebook, email sorozat) a szolgáltatást igénybe vevők saját tevékenységük során felhasználva, magán vagy professzionális életük során pozitív változást, hatékonyabb működést, gyorsabb előrehaladást érhetnek el.

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Szolgáltatást igénybe vevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Szolgáltatást igénybe vevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 • Termék: a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, beleértve az online terméket is.
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Az online termék értékesítője.
 • Szolgáltatást igénybe vevő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató online terméket ad el.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Szolgáltatást igénybe vevők részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek online termék vásárlása esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkoznak.

6. A szerződés létrejötte

A Szolgáltatást igénybe vevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő a www.coachery.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található online terméket megrendeli, a megrendelést elküldi és a „Fizetés” gombra rákattintva a terméket megveszi. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az online termék értékesítését nem folytatja, technikai hiba, vis maior, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Szolgáltatást igénybe vevővel, amennyiben pénzmozgás történt.
A Szolgáltatást igénybe vevő a „Megrendelem”, illetve a „Fizetés” gomb lenyomásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A Szolgáltató az online termékről, annak tartalmáról és minden vonatkozó információról weboldalán ad tájékoztatást a Szolgáltatást igénybe vevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltatást igénybe vevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő között. Amennyiben a Szolgáltató a vételár megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Szolgáltatást igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Szolgáltatást igénybe vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a vételár összegét megfizeti, úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltatást igénybe vevő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.
Az információk a Szolgáltatást igénybe vevő részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 1 órán belül kerül sor.
Továbbá a Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: “Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmának megismerése és elfogadása a szerződés létrejöttének feltétele.
A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározott módon és célokra felhasználja.
Valamennyi Szolgáltatást igénybe vevő köteles a tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé vált, a Szolgáltató üzleti titkát képező információt megóvni, egyúttal bizalmasan kezelni.

7. A megbízási díj teljesítése

A Szolgáltatást igénybe vevő által a jelentkezési lap kitöltésével és a „Fizetés” gomb lenyomásával tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával a Szerződő Felek között fizetési kötelezettséggel járó online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 5. és 6. §-nak megfelelően. Továbbá arra tekintettel, hogy a szerződéskötés távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg, a jelen ÁSZF-be foglalt szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.
A szolgáltatás és az online termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
A Szolgáltatáshoz kapcsolódó, fizetési rendszert a Stripe-nevű cég (Stripe Payments Europe Limited C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1,Dublin Weboldal: www.stripe.com; E-mail: info@stripe.com ) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/gb/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
A jelentkezőnek a Stripe rendszeren keresztül meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
Online termék vásárlása esetén a díj kiegyenlítését követően válik elérhetővé a termék a Szolgáltatást igénybe vevő számára.
A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltatást igénybe vevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.
A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Szolgáltatást igénybe vevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 10 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 10 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A Szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A Szolgáltatást igénybe vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák.

9. Felmondás kezdeményezése

A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a kapcsolat@coachery.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére – annak törléséig – a Szolgáltatást igénybe vevő által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

10. A fogyasztókat megillető elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Szolgáltatást igénybe vevő t (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
A Szolgáltatást igénybe vevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Nagy Erika egyéni vállalkozó
Cím: 1038 Budapest Gyanta u 9.
Alulírott/ak ……………………………………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………….
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………….
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………….………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ………………………………………………………………….

A nyilatkozatot a Szolgáltatást igénybe vevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (kapcsolat@coachery.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest Gyanta u 9.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatást igénybe vevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Szolgáltatást igénybe vevő t terheli. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Szolgáltatást igénybe vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevőnek visszajáró összeget a Szolgáltatást igénybe vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Szolgáltatást igénybe vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Elállási jog nem illeti meg a Szolgáltatást igénybe vevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Szolgáltatást igénybe vevő a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Szolgáltatást igénybe vevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje az online termék eléréséhez szükséges információkat a Szolgáltatást igénybe vevő részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Szolgáltatást igénybe vevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Szolgáltatást igénybe vevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.
Az online termék vásárlásától való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

11. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy az www.coachery.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
A honlapon (www.coachery.hu) található tartalmak részben vagy egészben másolhatók és felhasználhatók 100.000 forint + áfa / nap bérleti díj ellenében. A tartalom felhasználásával a felhasználó elfogadja ezt a feltételt.

12. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

13. A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a kihirdetés napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és online termékre hatályosak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltatónál elérhető online termékek megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki megrendelte az online terméket, a vásárlást a Szolgáltató visszaigazolta, a vételárat a Szolgáltató részére megfizette és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

14. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

15. Panaszkezelés

A Szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: kapcsolat@coachery.hu
Szolgáltató kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz azok mihamarabbi érdemi orvoslásának és megválaszolásának érdekében. A jelen pontba foglaltak érdekében a panaszostól az ügyre vonatkozóan további dokumentáció kérhető (pl. levelezés).
A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Szolgáltatást igénybe vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozók szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
A jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Szolgáltatást igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Szolgáltató álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.
A Szolgáltatást igénybe vevő által tett panaszt, a Szolgáltató annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja.
Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.
A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Szolgáltatást igénybe vevő esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése. Ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
 • A felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: nfh.hu), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltatást igénybe vevő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

16. Vegyes és záró rendelkezések

A Szolgáltatást igénybe vevő elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Szolgáltatást igénybe vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

17. Vonatkozó jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 12. 01. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A vevő(k) neve:
A vevő(k) címe:
A vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: