Adatkezelési tájékoztató

Nagy Erika
Egyéni vállalkozó

HATÁLYOS:
2018. május 25. napjától visszavonásig 

1.  Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve: Nagy Erika egyéni vállalkozó
Székhely: 1038 Budapest, Gyanta u 9.
Nyilvántartási szám: 52520547
Adószám: 68976882-1-41
Telefonszám: 0620/32-64-198
E-mail cím: kapcsolat@coachery.hu

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Nagy Erika egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Az egyéni vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az egyéni vállalkozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A vállalkozó fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

Nagy Erika egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó székhelyén és weboldalán. Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Nagy Erika egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál:

A személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szüksé

Az adatkezelés jogszerűségét a vállalkozó a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a vállalkozó megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A vállalkozó a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 1. Személyes adatok kezelése a vállalkozónál:

Nagy Erika life és business coach-ként dolgozik. Egyéni tanácsadás és csoportok koordinálása (coaching a csoporttagok számára) keretében végzi tevékenységét. A vállalkozó elsősorban életközép helyzetben lévő nők számára igyekszik különböző kérdéseik kapcsán támogatni őket, coaching technikák alkalmazásával rálátást adni az aktuális élethelyzetükre. A vállalkozó ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 1. A vállalkozóval kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon, vagy weboldalán keresztül lehet. Az egyéni coach tréningre való jelentkezés alkalmával a vállalkozó az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a coach foglalkozás megszervezése, az arra való felkészülés, a pácienssel való kapcsolattartás és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A jelentkezéssel tulajdonképpen létrejön a felek között a szerződéses kapcsolat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Amennyiben az érdeklődő a coachinggal kapcsolatos információk birtokában úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni a vállalkozó szolgáltatásait, a vállalkozó a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

A szolgáltatás díjáról az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.

 1. A csoportba való jelentkezés a közvetlenül emailben, vagy a vállalkozó weboldalán történik, név és e-mail cím megadásával. Ezen személyes adatokat a vállalkozó a kapcsolatfelvétel céljából kezeli. A kapcsolatfelvétel során kéri a vállalkozó a jelentkező nevét, címét, esetleg adószámát. Ezen adatokra a csoporttagsági díjról szóló számla kiállítása érdekében van szükség. A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat a vállalkozó 5 évig őrzi meg.
 2. Előfordulhat, hogy a vállalkozó munkája során jogi személyekkel is kapcsolatba kerül. A partnerrel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomására jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükség. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el a vállalkozó ajánlatát, a tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével, a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, és kapcsolattartó hozzájárulása. A szolgáltatás díjáról az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja.
 3. A vállalkozó szállítói, alvállalkozói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kapcsolattartó esetében az érintett hozzájárulásával történik.
 4. A vállalkozás Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére.
 5. A vállalkozó Instagram profillal is rendelkezik, itt is sor kerül a követők személyes adatainak kezelésére.
 6. A vállalkozás üzemelteti a www.coachery.hu weboldalt. A weboldalon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.
 7. A weboldalon több helyen is lehetőség van kapcsolatba lépni a vállalkozóval. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja a vállalkozónak nevét és e-mail címét. Az ilyen módon a vállalkozó tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és a vállalkozó közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat a vállalkozó kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.
 8. A weboldalon és a vállalkozó Facebook oldalán is van lehetőség feliratkozni hírlevélre, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.
 9. A vállalkozó, az általa tartott csoport munkájának bemutatása céljából fényképfelvételeket készít, mely felvételeket felhasznál weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései folytán. A felvételeken általában nem ismerhetők fel magánszemélyek, amennyiben ez mégis előfordul, a felvételek felhasználása kizárólag az érintett magánszemély előzetes, írásbeli, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik.

Az egyéni vállalkozó a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 1. Az egyéni vállalkozóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a vállalkozó nevében más végzi, a vállalkozó kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az egyéni vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 • Az egyéni vállalkozó weboldalainak tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
  • Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.
 • A vállalkozó levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
  • Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.
 • A vállalkozó partnere a hírlevél küldéssel kapcsolatban:
  • MailerLite Ltd. 38 Mount Street Upper, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland, D02 PR89

 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
 • Időpontfoglalás:
  • Minup Informatikai Kkt., 1074 Budapest Csengery utca 24. 3/28
 • További adatfeldolgozók:
  • nincsenek

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az egyéni vállalkozó által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 1. Az egyéni vállalkozó által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

Nagy Erika life- és business coach-ként dolgozik. Egyéni coaching és/vagy csoportok koordinálása (coaching a csoporttagok számára) keretében végzi tevékenységét.

A vállalkozó elsősorban életközép helyzetben lévő nők számára igyekszik különböző kérdéseik kapcsán támogatni őket, coaching technikák alkalmazásával rálátást adni az aktuális élethelyzetükre.

 • A vállalkozóval kapcsolatba lépni e-mail útján, telefonon, vagy weboldalán keresztül lehet. Az egyéni coachingra való jelentkezés alkalmával a vállalkozó az ügyfél nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri megadni. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a coach foglalkozás megszervezése, az arra való felkészülés, a pácienssel való kapcsolattartás és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A jelentkezéssel tulajdonképpen létrejön a felek között a szerződéses kapcsolat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Amennyiben az érdeklődő a coachinggal kapcsolatos információk birtokában úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni a vállalkozó szolgáltatásait, a vállalkozó a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli. A számla kiállítását követően az adatkezelés jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A személyes adatokat a vállalkozó a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével tárolja, 5 évig.
 • A csoportba való jelentkezés közvetlenül emailben, vagy a vállalkozó weboldalán történik, név és e-mail cím megadásával. Ezen személyes adatokat a vállalkozó a kapcsolatfelvétel céljából kezeli. A kapcsolatfelvétel során kéri a vállalkozó a jelentkező nevét, címét, esetleg adószámát. Ezen adatokra a csoporttagsági díjról szóló számla kiállítása érdekében van szükség. A jelentkezők személyes adatainak kezelésére a szerződés teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. A személyes adatokat a számla kiállítását követően a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése jogalappal kezeli a vállalkozó és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja azokat, 5 évig.
 • Előfordulhat, hogy a vállalkozó munkája során jogi személyekkel is kapcsolatba kerül. A partnerrel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomására jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükség. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el a vállalkozó ajánlatát, a tudomására jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével, a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, és kapcsolattartó hozzájárulása. A szolgáltatás díjáról az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével, 5 évig tárolja.
 • A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Szállítói szerződések:

 • A szállítók elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezelheti és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban állhat a vállalkozó. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki az egyéni vállalkozó, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez. A személyes adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk (5 év).
 • A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

A vállalkozó által nyújtott szolgáltatások díjáról, valamint az általa értékesített termékről az egyéni vállalkozó számlát állít ki. A számla az érintett nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki a vállalkozó. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A vállalkozó a számlán szereplő adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tárolja, 5 évig.

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett a vállalkozó weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlap használatával, és a hírlevélre történő feliratkozással, valamint a vállalkozó internetes felületein történő vásárlással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, hírlevélre nem iratkozhat fel és nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az egyéni vállalkozó nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat a vállalkozó tudta nélkül került bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az egyéni vállalkozónál:

Az egyéni vállalkozó tevékenysége során partnerei e-mail címe és telefonszáma is tudomására jut. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

Néhány esetben továbbra is jogos érdeke fűződik a vállalkozónak az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

 1. Fényképek készítése az egyéni vállalkozónál:

A vállalkozó, a fejlesztési csoport munkájának bemutatása céljából fényképfelvételeket készít, mely felvételeket felhasznál weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései folytán. A felvételeken általában nem ismerhetők fel magánszemélyek, amennyiben ez mégis előfordul, a felvételek felhasználása kizárólag az érintett magánszemély előzetes, írásbeli, kifejezett hozzájárulásával történik.

 1. Nagy Erika egyéni vállalkozó weboldala:

Az egyéni vállalkozó saját weboldalán mutatja be tevékenységét az érdeklődők számára. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a vállalkozó szolgáltatásairól és kapcsolatfelvételre is lehetőséget biztosít.

Az egyéni vállalkozó weboldala:

www.coachery.hu

Az egyéni vállalkozó weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha az érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az egyéni vállalkozó weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a látogató a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook pixel (Facebook cookie):

A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén a weboldal látogatói számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg.

A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapok:

A weboldalon több helyen lehetőség van kapcsolatba lépni a vállalkozóval. Az ilyen célból történő kapcsolatfelvétel egy űrlap segítségével történik, ahol a weboldal látogatója megadja a vállalkozónak nevét és e-mail címét. Az ilyen módon a vállalkozó tudomására jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából van szükség. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel és az érdeklődő és a vállalkozó közötti szerződéses kapcsolat elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat a vállalkozó kizárólag e célokból kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kapcsolat kialakítása.

Az érintett a vállalkozó weboldalán található ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalon és a vállalkozó Facebook oldalán is van lehetőség feliratkozni hírlevélre, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb szolgáltatásokról, hírekről, akciókról a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen a vállalkozó lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett a vállalkozó weboldalán lévő hírlevélre való feliratkozás lehetőségével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó weboldalán a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Nagy Erika egyéni vállalkozó Facebook és Instagram oldalai:

Nagy Erika egyéni vállalkozó Facebook oldala:

https://www.facebook.com/nagyerika.coachery

Az egyéni vállalkozó Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. A vállalkozó a Facebook-on is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt a vállalkozó marketing célokra használja.

A vállalkozó a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem.

A vállalkozó ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a vállalkozóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az egyéni vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

A vállalkozó a Facebook oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

A vállalkozó Facebook oldalán is van lehetőség feliratkozni hírlevélre, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte a vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az érintett a vállalkozó Facebook oldalán lévő hírlevélre való feliratkozás lehetőségével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a vállalkozó Facebook oldalán a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A vállalkozó már az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/nagyerika_coachery

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az egyéni vállalkozó elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben az adatkezelő az egyéni vállalkozó, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az egyéni vállalkozó a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal megrendelői adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az egyéni vállalkozó férhet hozzá.

A vállalkozó partnerei, vásárlói a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

 1. Az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

Az egyéni vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Nagy Erika egyéni vállalkozó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Nagy Erika egyéni vállalkozó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Nagy Erika egyéni vállalkozó fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusírtóval és tűzfallal védett számítógép) is.

Az egyéni vállalkozó az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetében székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a vállalkozónál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az egyéni vállalkozó – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlésé

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az egyéni vállalkozótól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Nagy Erika egyéni vállalkozó 1038 Budapest, Gyanta u 9.

E-mail: kapcsolat@coachery.hu

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.

Nagy Erika egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 • Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az egyéni vállalkozó haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a vállalkozó tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a vállalkozó partnereinek, pácienseinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett partnert.

 • Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).
 • Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

 • Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a vállalkozó az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Nagy Erika egyéni vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2018. május 25.

Nagy Erika

egyéni vállalkozó

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Az egyéni tréningre való jelentkezés során megadott személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám). A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében. A szerződéses kötelezettség teljesítése, majd a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követőn 30 napon belül.
2. A csoportba való jelentkezés során megadott személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám). A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében. A szerződéses kötelezettség teljesítése, majd a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követőn 30 napon belül.
4. Jogi személy kapcsolattartójának ajánlatkérés során megadott személyes adatai. Az ajánlatkérés teljesítése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján. Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerül.
5. Jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai szerződéskötéskor. A szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
6. A szállító cégek, alvállalkozók, szolgáltatók képviselőinek személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
7. A szolgáltatást igénybevevők, vagy a vásárlók (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok. Jogszabályon alapuló kötelezettség. Jogszabályon alapuló kötelezettség. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
8. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása. A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
9. A Facebook, Instagram oldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatok. Tevékenységünk népszerűsítése érdekében. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
11. A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott személyes adatok. Kapcsolatfelvétel céljából. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, a kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
12. A weboldalon és a Facebook oldalon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok. Hírlevél küldése céljából. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
13. Vállalkozásfejlesztési csoportról készített fényképfelvételek (képmás). A csoport népszerűsítése. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

Budapest, Gyanta u 9.